Groothandel voor bedrijven Gratis transport vanaf € 150,- Snelle levering

Algemene voorwaarden

Artikel 5 is wegens het coronavirus gewijzigd.

LET OP! Afwijkende betalingsvoorwaarden. Ons betalingstermijn i.v.m. het coronavirus is gesteld op 14 dagen!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ALGEMENE VOORWAARDEN FAYON B.V. GEVESTIGD TE ALPHEN AAN DEN RIJN

1. DEFINITIES & TOEPASSELIJKHEID / CONVERSIE
1.1 Op alle met Fayon  (hierna te noemen: Fayon B.V. kvk: 64351882) gesloten overeenkomsten, al haar aanbiedingen en alle leveringen door Fayon zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 
1.2 Alle overeenkomsten/aanbiedingen/leveringen met/door Fayon worden aangegaan/gedaan onder de ontbindende voorwaarde van acceptatie van deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. De Wederpartij die gebruik maakt van de website van Fayon en Bestellingen op een elektronische wijze plaatst, zal door het plaatsen van een Bestelling onverwijld en onvoorwaardelijk akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden. Behoudens artikel 1.3
1.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk schriftelijk worden afgeweken. Eventueel schriftelijk bedongen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden geven de Wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere (rechts) betrekkingen met Fayon en laten de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.
1.4 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid, het onredelijk bezwarende karakter of een wijziging in de relevante wetgeving op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, zullen partijen aan die bepaling qua inhoud en strekking een betekenis toekennen waarop er wel een beroep kan worden gedaan en welke zoveel mogelijk aansluit bij de initiële inhoud en strekking. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in elk geval onverminderd van kracht.

2. AANBIEDINGEN/ OPDRACHTEN/ TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
2.1 Elke aanbieding van Fayon B.V. dient als één geheel te worden beschouwd en is vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is bepaald. Een aanbieding is slechts geldig indien deze uitdrukkelijk op de website van Fayon B.V. voorkomt. Alle aanbiedingen en prijzen van Fayon zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde herroepen worden. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld.
2.2 Kennelijke vergissingen en fouten in Aanbiedingen kunnen Fayon B.V. niet binden.
2.3 Een overeenkomst met Fayon wordt geacht tot stand gekomen te zijn na schriftelijke bevestiging door Fayon, of na uitvoering van de orders door Fayon. Schriftelijke bevestiging door de koper bindt Fayon slechts indien Fayon die bevestiging schriftelijk heeft aanvaard.
2.4 Indien de wederpartij van Fayon bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden van Fayon, indien de wederpartij van Fayon bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, onder vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van Fayon uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen, dan geldt dit als een verwerping van het aanbod en dan vormt dit tegelijk een tegenbod.
2.4 Afspraken, toezeggingen en verklaringen van medewerkers van Fayon anders dan volgens het Handelregister bevoegde personen, zijn voor Fayon slechts bindend na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon namens Fayon.

3.  PRIJZEN 
3.1 Alle door Fayon geoffreerde en/of alle met Fayon overeengekomen prijzen gelden naar de toestand van het tijdstip van de desbetreffende aanbieding, respectievelijk naar de toestand van het tijdstip waarop de desbetreffende overeenkomst met Fayon tot stand komt. De prijzen van de door Fayon te verkopen producten gelden af Fayon, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
3.2 Fayon is bevoegd de hierboven onder artikel 3.1 genoemde prijs aan te passen aan de meest recente prijslijst of aan recent plaatsgevonden hebbende prijsstijgingen, indien de levering van de producten op een later tijdstip dan drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst plaatsvindt, voor zover uit die overeenkomst niet anders blijkt. Deze bepaling ziet onder andere op prijsstijgingen als gevolg van verhoging van rechten en/of accijnzen, wijzigingen in muntpariteit of verzekeringspremie etc.
3.3 Voor Bestellingen tot een bedrag van EUR 250,- (exclusief BTW) worden 14,95 leveringskosten in rekening gebracht bij de Wederpartij volgens de ten tijde van de uitvoering van de Bestelling daartoe bij Fayon B.V. geldende regeling.

4. LEVERING
4.1 Levering geschiedt door de schriftelijke mededeling door Fayon dat de zaken in het magazijn ter beschikking van de wederpartij staan, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen zijn gekomen. Levering geschiedt af Fayon en transport van zaken is voor rekening en risico van Fayon, wanneer franco levering wordt overeengekomen, wordt dit risico door Fayon verzekerd.
4.2 Indien emballage noodzakelijk is, wordt deze tegen kostprijs aan de wederpartij berekend en niet teruggenomen. De noodzaak van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van Fayon.
4.3 Fayon behoudt zich ten allen tijden het recht voor, onder opschorting van de levering en/of de terbeschikkingstelling van zaken gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling door de wederpartij te verlangen van de aan Fayon verschuldigde prijs, of naar keuze van Fayon, van de wederpartij te verlangen dat ten genoegen van Fayon voor de aan Fayon verschuldigde prijs zekerheid wordt gesteld. 
4.4 Opschorting als bedoeld in artikel 4.3 kan ook plaatsvinden indien de wederpartij een uit andere hoofde aan Fayon verschuldigd bedrag (nog) niet heeft voldaan, mits de verbintenissen over en weer uit dezelfde rechtsverhouding voortvloeien of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan.
4.5 Levertijden worden bij benadering vastgesteld en kunnen indien nodig door Fayon worden gewijzigd. Overschrijding van de levertijd door Fayon geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding is te wijten aan opzet of grove schuld van Fayon of haar medewerkers. Tevens geeft de overschrijding van de levertijd door Fayon de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden.
4.6 Fayon is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5. BETALINGEN 
5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, netto contant, door storting of overmaking van het verschuldigde op één van de op de factuur van Fayon genoemde rekeningen, één en ander onverminderd de rechten van Fayon zoals hiervoor in de artikelen 4.3 en 4.4 omschreven. Betaling van het aan Fayon verschuldigde bedrag heeft eerst plaatsgevonden, nadat Fayon vrij over het verschuldigde bedrag kan beschikken. Verrekening en/of korting door de wederpartij is niet toegestaan. Komt de wederpartij haar betalingsverplichting niet of niet geheel na, dan is Fayon gerechtigd de levering van producten op te schorten, of deze terug te vorderen. 
5.2 Bij niet tijdige betaling van enig aan Fayon verschuldigd bedrag is de wederpartij door enkel verloop van de overeengekomen betalingstermijn van rechtswege, zonder dat aanmaning en/of ingebrekestelling is vereist, in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd over het achterstallige bedrag te berekenen vanaf de vervaldag tot de datum van algehele betaling.
5.3 Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van de oudste openstaande facturen. Indien niet binnen artikel 5.1 genoemde termijn betaald is, is de wederpartij rente verschuldigd van 1,5% over het openstaand bedrag, voor elke maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden. Tevens is de wederpartij van rechtswege aan Fayon verschuldigd de kosten van buitengerechtelijke incasso, welke kosten worden vastgelegd op ten minste 15 % van de hoofdsom of het restant daarvan, doch nooit minder dan € 250,00 onverminderd het recht van Fayon op volledige schadevergoeding.
5.4 Plaats van betaling is steeds de vestigingsplaats van Fayon. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta op een door Fayon aan te wijzen rekening.
5.5 Eventuele geschillen tussen Fayon en wederpartij over de kwaliteit of uit andere hoofde door de koper ingediende reclames geven de wederpartij niet het recht de betaling op te schorten.
5.6 Indien een omzetbonus is overeengekomen, is deze eerst opeisbaar indien alle aankopen van de wederpartij  zijn voldaan. Eventuele openstaande posten die nog binnen de afgesproken betalingstermijn verkeren zijn hiervan uitgesloten.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD
6.1 Fayon behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde zaken uitdrukkelijk voor, totdat de wederpartij aan zijn verplichtingen met betrekking tot de geleverde zaken jegens Fayon heeft voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit over de eventuele tegenprestatie van de wederpartij. Met betrekking tot naast de levering te verrichten werkzaamheden en over eventuele schadevergoeding wegens tekortkomingen van de wederpartij. 
6.2 Het is de wederpartij niet toegestaan zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Fayon rust te verpanden of anderszins te bezwaren en/of te vervreemden zonder schriftelijke toestemming van Fayon, met dien verstande dat wederverkoop in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij is toegestaan, zo lang Fayon niet schriftelijk aan de wederpartij te kennen heeft gegeven dat zij haar recht, voortvloeiende uit het eigendomsvoorbehoud wenst uit te oefenen. 
6.3 Indien en voor zover de wederpartij niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens Fayon heeft voldaan is hij van rechtswege zonder dat aanmaning en/of ingebrekestelling is vereist in verzuim en is Fayon zonder dat zij tot voorafgaande aanzegging en/of ingebrekestelling is gehouden onherroepelijk gemachtigd door haar geleverde zaken, indien en voor zover daarop het eigendomsvoorbehoud van Fayon rust, terug te nemen van de plaats waar Fayon deze zaken aantreft. 
6.4 De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid als herkenbaar eigendom van Fayon te bewaren. De wederpartij is verplicht, de producten voor de duur van het voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekering aan de verkoper op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars van de producten uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Fayon te kennen geeft dit te wensen, door de wederpartij aan haar worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Fayon tegen de wederpartij. 

7. AANSPRAKELIJKHEID/ CONTROLE/ RECLAME
7.1 Indien de geleverde goederen van Fayon  waarneembaar niet voldoen, is de wederpartij  gehouden terstond bij aflevering te reclameren en de gebreken te vermelden op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument. Reclames wegens andere gebreken dienen te geschieden nadat de afnemer de deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch uiterlijk 7 dagen na factuurdatum.
7.2 Fayon staat er jegens de wederpartij voorin dat de door Fayon geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen specificaties en de overeengekomen eisen van kwaliteit, mits de geleverde zaken op normale en zorgvuldige wijze en volgens de voorschriften van Fayon worden gebruikt. De koper heeft niet het recht te reclameren op grond van het feit, dat de door verkoper geleverde goederen niet de eigenschappen bezitten, die nodig zijn voor het door hem beoogde gebruik.
7.3 De waarborg van artikel 7.2 vervalt na verloop van 4 maanden na de datum van levering. Aanspraak op deze waarborg moet schriftelijk worden gedaan binnen 7 dagen na vaststelling van het gebrek/de gebreken waarop de wederpartij zich jegens Fayon beroept. 
7.4 De wederpartij vrijwaart Fayon uitdrukkelijk en in ieder opzicht voor aanspraken van derden, voortvloeiende of verband houdende met leveringen, diensten en/of werkzaamheden aan/ten behoeve van de wederpartij, aanspraken uit hoofde van productenaansprakelijkheid daaronder uitdrukkelijk begrepen. De wederpartij is verplicht zich naar behoren voor de risico’s van productenaansprakelijkheid te verzekeren. 
7.5 Bij aansprakelijkheid van Fayon op grond van voorgaande bepalingen heeft de wederpartij uitsluitend recht op gedeeltelijke of algehele restitutie van de aan Fayon verschuldigde prijs (voor zover voldaan) of tot levering van vervangende zaken of onderdelen daarvan, maximaal tot het bedrag van de aan Fayon verschuldigde prijs, zulks naar de keus van Fayon.
7.6 Iedere aansprakelijkheid van Fayon voor meer of andere schade als genoemd in artikel 7, waaronder stagnatieschade, omzetschade, winstderving, goodwillschade,  bedrijfsschade enz. is uitdrukkelijk uitgesloten. 
7.7 Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van aard, de samenstelling dan wel verpakking van het product door de koper of door derden.

8. INDUSTRIELE / INTELLECTUELE EIGENDOM
8.1 De door Fayon in het kader van enige opdracht ten behoeve van de wederpartij ontwikkelde of bewerkte programma’s, technieken, tekeningen of modellen, schema’s, materialen, producten, ideeën e.d. zijn eigendom van Fayon .
De Wederpartij zal de documentatie, specificaties en materialen niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij ter beschikking werden gesteld door Fayon B.V. en zal deze nog gedeeltelijk noch volledig reproduceren of aan derden ter inzage verstrekken en/of overhandigen.
8.2 Het is de wederpartij verboden rechten als genoemd in artikel 8.1 te vervreemden of ter beschikking te geven aan derden. 

9. GARANTIE
9.1 Fayon garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van het door haar geleverde product uitsluitend en voor zover voor deze producten een fabrieksgarantie geldt. Garantie toekenning is ter beoordeling van de leveranciers van Fayon.
9.2 De garantie die door Fayon B.V. wordt verstrekt is gelijk aan de garantie die zij verkrijgt van haar toeleveranciers. De Wederpartij kan geen aanspraak maken op een verdergaande garantie dan de door deze toeleverancier van de Producten geboden garantie.
9.3 Een door Fayon B.V., de Producent of de Invoerder verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Wederpartij op grond van de overeenkomst tegenover Fayon B.V. kan doen gelden.
9.4 Buiten de garantie vallen gebreken aan de Producten, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop Fayon B.V. geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport door de Wederpartij.
9.5 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.
9.6 De garantieverplichting van Fayon vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen in gebruik, dosering of veiligheidsvoorschriften verricht of  een reparatie van de goederen verricht, of laat verrichten door derden. De garantieverplichting vervalt eveneens indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of door de wederpartij op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
9.8 Ieder tekort schieten door de wederpartij in één van haar verplichtingen ontheft Fayon van haar verplichtingen.
9.7 De garanties vermeld in dit artikel gelden niet voor geschenken en gratis Producten.
9.8 Ieder tekort schieten door de wederpartij in één van haar verplichtingen ontheft Fayon van haar verplichtingen.

10. RETOUREN
U kunt uw goederen retourneren bij Fayon B.V. Indien het gaat om een foutieve levering van Fayon B.V. en of een fabrieksfout of niet voldoen aan onze kwaliteit eisen, hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Neem ten aller tijden contact met ons op! Wij zijn een groothandel en B2B webshop. Wij kunnen niet zomaar te veel bestelde artikelen, aangebroken artikelen, herroeping artikelen (toch maar niet) of overschotten na een periode terugnemen. U dient zelf de producten aan te melden via ons retour formulier op website. Wij adviseren u ten aller tijden telefonisch of per email contact met ons op te nemen. Indien de artikelen retour worden bevonden dient u zelf de retour kosten te betalen. Onze administratie kosten zijn 34.95 voor de afhandeling uw retour. 

11. GEHEIMHOUDING
11.1 De Wederpartij is verplicht alle informatie en kennis omtrent Fayon B.V. die zij verneemt of die wordt kenbaar gemaakt in het kader van een prijsaanvraag, product samenstelling, werkwijze, veiligheidspapieren,  Bestellingen en/of de uitvoering van de overeenkomst, zoals onder meer, maar niet beperkt tot de prijs en modaliteiten van de overeenkomst, geheim te houden en niet voor andere doeleinden te gebruiken. De Wederpartij maakt zich sterk dat deze bepaling ook van toepassing is op personeelsleden en/of derden waarop de Wederpartij voor het uitbrengen van een offerte, het beoordelen van een Bestelling, het ontzorgen, werkkaarten, instructie en voor de uitvoering van de overeenkomst, beroep doet of zou doen.

12. DIVERSEN
12.1 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of leveringen van Fayon is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Fayon is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen, voortvloeiende uit en/of verband houdende met overeenkomsten met Fayon en aanbiedingen en/of leveringen van Fayon kennis te nemen. 
12.2 Indien de wederpartij één of meer verplichtingen uit een overeenkomst met Fayon niet of niet tijdig nakomt en deze tekortkoming aan de wederpartij toerekenbaar is, zal Fayon die overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden en/of omzetten tot een verbintenis tot schadevergoeding. 
12.3 Indien en voor zover meer dan één (rechts)persoon betrokken is bij een overeenkomst met Fayon zijn deze (rechts)personen ieder hoofdelijk en voor het geheel jegens Fayon aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij uit de met Fayon gesloten overeenkomst.
12.4 Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt onder meer verstaan: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking der productie, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, hulpstoffen en energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten moeten worden ontvangen en iedere andere door de wederpartij redelijkerwijs niet voorzienbare, buiten zijn macht liggende grond, waarvan hij indien zodanige omstandigheid hem bekend was ten tijde van de overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben gesloten. 
12.5 Alle belastingen, importheffingen en/of overige heffingen en alle andere van overheidswege gestelde voorschriften en/of richtlijnen zijn geheel voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en/of het tegendeel uit bepalingen van dwingend recht voortvloeit. 
12.6 Indien een beding uit deze voorwaarden wordt vernietigd dan is Fayon gerechtigd éénzijdig een beding ter vervanging van het vernietigde beding op te nemen. 
12.7 In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden kan de wederpartij geen beroep doen op nietigheid en/of vernietiging van de gehele met Fayon gesloten overeenkomst(en) en/of van deze algemene voorwaarden in zijn geheel. 

13. Hardheidsclausule
13.1 Indien de omstandigheden waarvan de partijen op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor de naleving van één of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van één der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst, één en ander met inachtneming van de oorspronkelijke bedoeling van partijen. 

Fayon B.V. | Zuidpoolsingel 308 | 2408 BS  Alphen aan den Rijn
Telefoon 0172- 750629 | E-mail : info@fayon.nl
KvK: 64351882 BTW Nummer: BTW nr. NL855628601B01